Stichting Mooi Baarn
voor behoud van
cultureel erfgoed
Lees meer

Mooi Baarn

Karakteristieke villa’s uit de tweede helft van de 19de eeuw en de prachtig bewaard gebleven wijken met een eigen structuur en voorgeschiedenis van eeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit van Vorstelijk Baarn. De Stichting MOOI BAARN streeft naar behoud en goed beheer van dit culturele erfgoed, waar nadrukkelijk ook de fraaie bomen en het vele groen deel van uitmaken.

In de winkelstraten moet er naar gestreefd worden dat monumentale winkelpanden of karaktervolle voorgevels blijven bestaan. Er dient een aanvaardbare mix te komen van moderne,

goed ingepaste nieuwbouw en traditionele panden, om te voorkomen dat Baarn herschapen wordt in de eenheidsworst die helaas zo kenmerkend is voor veel “moderne” dorpskernen. Wij Baarnaars moeten ons bewust zijn van ons historisch erfgoed en beseffen dat dit juist een wezenlijk deel is van ons woonplezier. Wij moeten ons ook bewust zijn dat onze voorouders deze monumentwaardige zaken hebben gebouwd en bomenlanen hebben aangelegd zodat volgende generaties ook hiervan kunnen genieten. Zo is een toekomst met traditie en kwaliteit mogelijk.

Wat doet mooi baarn

Doelstelling

De Stichting MOOI BAARN is in 1996 opgericht om de publieke en politieke opinies ten aanzien van behoud, beheer en versterking van de karakteristieke kenmerken van het dorp te activeren. Directe aanleiding was het kort na elkaar verdwijnen van de karakteristieke villa’s Hoogwolde en Java. Samen met de Historische Kring Baerne kon ternauwernood worden voorkomen dat ook het oude koetshuis Madoera werd afgebroken. Sindsdien maakt de Stichting MOOI BAARN zich sterk voor het behoud van gebouwen, opstallen, infrastructuur en straatbeeld, maar ook voor monumenten met historische waarde en het voor Baarn kenmerkende groen, inclusief de uitgestrekte bossen en het historische polderlandschap rond het dorp.

Werkwijze

Het zwaartepunt van de inspanningen van MOOI BAARN zal in de toekomst vooral liggen in het voortraject van de besluitvorming wanneer er nog geen vaste besluiten zijn genomen. Specialisten van de stichting zullen in nauw overleg treden met plannenmakers en proberen om zich in een vroeg stadium een oordeel te vormen over allerlei projecten. Kritische en opbouwende meningen met mogelijk alternatieve oplossingen zullen aan het politiek bestuur worden voorgelegd en door middel van publicaties met de Baarnaars worden gecommuniceerd.

Daarnaast worden met enige regelmaat artikelen geplaatst in de Baarnsche Courant over zaken die spelen binnen de gemeente Baarn.

Expertise

Het bestuur van onze stichting bestaat uit leden die hun sporen op diverse terreinen hebben verdiend. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van externe deskundigen op verschillende terreinen. Met een stedenbouwkundige, een architect, een jurist, een kunsthistoricus, een retail-deskundige en een bomenspecialist adviseur, is het bestuur in staat in staat een functioneel contact met de gemeente aan te gaan en op basis van een tweerichtingsverkeer projecten te beoordelen en waar mogelijk verbeteringen in aan te kunnen brengen.

Tot op heden is de relatie met de gemeente Baarn goed, waardoor regelmatig een constructief overleg met de diverse ambtenaren mogelijk is.

Nieuws

Symposium Mooi Baarn – juni 2023

Verslag van het Symposium “Duurzaam monumentaal Baarn”
 
Op zaterdag 17 juni 2023 organiseerde de Stichting Mooi Baarn een symposium onder de titel “Duurzaam Monumentaal Baarn”.

Ondanks het prachtige weer verzamelden zich meer dan 60 personen in de Herberg van Paulus om de interessante sprekers aan te horen. En zij werden niet teleurgesteld in hun verwachtingen. Dagvoorzitter Herman Olde Heuvelt opent klokslag 2 uur de bijeenkomst met een kort welkomstwoord. Hij wijst er op, dat dit symposium een fraaie aanvulling is op de eerder door de Gemeente gehouden bijeenkomst.
 
Als eerste spreker trad op de wethouder Steven de Vries (o.a. verduurzaming bestaande gebouwen). Van belang acht hij dat we ons cultureel erfgoed doorgeven aan een volgende generatie. Daarbij neemt De Vries zijn gehoor mee door de regelgeving op dit gebied en vertelt hoe de Gemeente kan assisteren bij het bereiken van die doelstelling. Een en ander verlevendigt hij met beelden. Er ligt een concept van de Gemeentelijke zienswijze, waarop burgers nog tot 7 juli commentaar  kunnen leveren.
Dan volgt een definitief afwegingskader. De wethouder (dan wel zijn ambtenaren) zijn altijd bereikbaar voor vragen. De voorzitter bedankt de spreker met een mooie fles witte wijn.
 
Als volgende organisatie komt te spreken de Monumentenwacht uit Utrecht in de personen van Jeffrey en Wilco. Ook zij doen hun presentatie met behulp van PowerPoint. Monumentenwacht werkt zowel voor de overheid als voor bedrijven en particulieren. Zij doen inspectie, rapportage en eventueel kleine aanpassingen. Bij navraag blijken al enkele aanwezigen lid te zijn van deze organisatie. Van belang is: tijdig ingrijpen voorkomt veel ellende! Ook dit wordt met enkele schrijnende voorbeelden verduidelijkt. De voorzitter bedankt ook deze sprekers, mede voor hun toezegging tot na afloop te willen blijven voor vragen. Dan zullen ook zij de mooie fles wijn kunnen ontvangen.
 
Als laatste spreker verscheen Henk van Esch, energiecoach van “Baarn Duurzaam”.
Hij put bij zijn voordracht mede uit eigen ervaring en noemt vele vaak kleine maatregelen die helpen bij warmteverlies en tezamen een verschil kunnen maken.
Van belang: Isolatie met luchtverversing! Ook deze spreker wordt beloont met de witte wijn. Een aantal toehoorders heeft inmiddels contact gelegd met Van Esch voor tips.
 
Daarna was het woord weer aan de voorzitter die de bijeenkomst afsloot met een tweede betekenis van symposium: samen drinken.
Daartoe werden alle aanwezigen dan ook genood; een drankje en een hapje
zorgden voor een gezellig besluit van een zinvolle bijeenkomst.

Aanbieding kunstwerk aan gemeente

Op 1 september 2023 heeft het bestuur van stichting Mooi Baarn het schilderij ‘De Tulpenboom’ van Vic Boissevain aan de gemeente geschonken.
In een geanimeerde bijeenkomst met burgemeester Mark Röell en ambtenaren van Kunst en Cultuur werd het schilderij officieel overgedragen aan de gemeente Baarn. Het krijgt een mooie plaats in de openbare zaal, links in de hal.
Met dit schilderij dong Baarnse kunstenaar Vic Boissevain in 2021 mee in de schilder/tekenwedstrijd, uitgeschreven ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van onze stichting. “Het schilderij stak met ‘kop en schouders uit’ boven alle inzendingen”, benadrukte Hanneke Burger Vos, voorzitter van Mooi Baarn.
Het schilderij past prachtig bij de aangeboden Tulpenboom, die bij de oprichting van de stichting in 1996 aan de gemeente was aangeboden. En de locatie voor het schilderij is logischerwijze het gemeentehuis.
Vic Boissevain lichtte zijn werkwijze voor de productie van het schilderij toe: “Ik ben naar de Pekingtuin gegaan en heb de Tulpenboom in al zijn facetten in mij opgenomen. Om daarbij specifieke, uiterlijke details van schors en bladeren zoals herkenbare vorm en kleur, in het schilderij terug te laten komen. Opeens stond de zon achter de kruin van de boom, waardoor de boom in het volle zonlicht kwam te staan. Deze impressie legde ik vast in mijn geheugen en nam die mee naar mijn atelier. Daar zag ik het gehele beeld voor mij en begon te schilderen.” Deze creatieve gedrevenheid zie je terug in het meesterwerk.
Burgemeester Röell vertelt het verhaal achter de uitgeschreven wedstrijd van Mooi Baarn: “We hebben het gemeentelijk kunstbeleid opnieuw de revue laten passeren. Belangrijk criterium is dat kunstwerken ‘Baarn gerelateerd’ moeten zijn. Dit schilderij van de Tulpenboom geschilderd door een Baarns kunstenaar van een bekende Baarnse boom voldeden volledig aan deze eis. En de schoonheid van het schilderij maakt het helemaal tot een waardevol kunstwerk voor de gemeente en een verrijking van het gemeentehuis.”
Het was ook de ideale gelegenheid om de burgemeester erop te wijzen, dat gekapte bomen vervangen moeten worden en dat de gemeente daar regelmatig steken laat vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gekapte bomen op het Stationsplein.
Burgemeester Röell beaamde deze opmerking ruimhartig en benadrukte dat de stichting Mooi Baarn de gemeente scherp moet blijven houden bij de uitvoering van haar Bomen- en Groenbeleid.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Mooi Baarn bestaat uit:
Hanneke Burgers-Vos – voorzitter         Hans Hillenius – penningmeester
Tineke Duijnstee – secretaris                  Herman Olde Heuvelt – lid
Peter ten Hengel – bestuurslid

Maarschalksbos / Bosje van IJsendijk

1) Geschiedenis
Het Maarschalksbos was eigendom van Mej. Van IJsendijk. In november 1919 heeft zij het bos geschonken aan de gemeente Baarn (c.q. de burgers van Baarn) op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het een voor iedereen toegankelijk wandelbos zou zijn en blijven. Het bos wordt daarom ook wel het ‘Bosje van IJsendijk’ genoemd.
In 1965 heeft de gemeente de schenkingsovereenkomst ernstig geschonden en erven benaderd om afstand te doen van een aantal bepalingen in de schenkingsakte, opdat er een ziekenhuis in het bos gebouwd kon worden. De erven werden afgekocht, waarschijnlijk onder de voorwaarde dat ze geen procedures in gang zouden zetten.

2) Ontwikkelingen: maken van een plan en “inspraak”
Het ziekenhuis gaat met haar werkzaamheden op 3 maart 2025 stoppen; de pachtovereenkomst loopt dan af. De gemeente heeft nagedacht over wat te doen met het Maarschalksbos. Over deze “Herontwikkeling ziekenhuislocatie Meander MC” wordt de gemeenteraad op 6 oktober 2021 geïnformeerd dat een projectgroep deze zaak oppakt. Een van de punten: “College vindt het belangrijk dat omwonenden (..) worden betrokken bij de ontwikkeling (..) en worden uitgenodigd deel te nemen in een (..) ‘klankbordgroep’. In de bijlage van de brief wordt frequent gesproken over de huisvestingsbehoefte in de gemeente Baarn, terwijl duidelijk is dat er in het bos niet gewoond mag worden.
Op 9 december 2021 werd een informatiebijeenkomst (online in verband met de corona pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen) voor omwonenden gehouden. Bij die bijeenkomst was uitgangspunt nummer één: “Er wordt niet gebouwd in het bos”. De omwonenden (onder wie diverse donateurs en bestuursleden van Mooi Baarn) spraken zich uit vóór behoud van een beperkt medisch centrum, verkleinen van het gebouw van het ziekenhuis en meer bos. Ook een aantal inwoners van Baarn heeft zich merendeels in die zin uitgelaten. In het verslag van die bijeenkomst stonden 16 ingebrachte ideeën tijdens de bijeenkomst. Voorts stond er (punt 2 van het verslag) “Middels participatiebijeenkomsten (..) worden omwonenden geïnformeerd en gevraagd om ideeën te delen”. Na de eerste informatieavond is die “klankbordgroep” nooit meer bijeen geweest. Genoemd wordt dat er een “projectwebsite” komt (punt 15). Die is er niet.
Voor de gemeente zou dit een unieke gelegenheid zijn stappen te ondernemen om meer te gaan voldoen aan de wens van de schenkster om er weer een wandelbos van te maken. En daarmee een meer betrouwbare overheid te zijn.

3) Vervolg ontwikkelingen: a) plan gemeente Baarn
In het kader van de Herontwikkeling ziekenhuislocatie Meander MC verschijnt op 27 oktober 2022 de Ontwerpnota van Randvoorwaarden en Uitgangspunten voor de Meanderlocatie in Baarn. In hoofdstuk 3 “Globale uitgangspunten” worden de intenties van de schenkster niet eens genoemd. Heel veel tekst van deze nota wordt besteed aan de Huisvestingsopgave Wonen en Zorg en de Visie Wonen. De gemeente heeft een probleem met zorgwonen en wil dat in het Maarschalksbos oplossen. Wat de burgers/omwonenden willen is vooral terug te vinden in de bijlagen en vertaalt zich niet in de plannen. Wel is er heel veel aandacht voor projectontwikkelaars en investeerders; dit is wel in de plannen terug te vinden. De oplossing is volgens het gemeentebestuur heel duidelijk: “zorgwonen in het Maarschalksbos”. Dus absoluut strijdig met de bepalingen in de schenkingsakte.
De gemeente stelt in de nota dat binnen de bestaande gebouwen een andere bestemming zou zijn toegestaan met uitzondering van een aantal in de schenkingsakte genoemde mogelijkheden als kerk, hotel, logement, etc. Dat zou – in de redenering van de gemeente – betekenen dat een supermarkt, een fabriek, een autowasinstallatie wel toegestaan zijn“, omdat het immers niet in de opsomming staat”.
In de Ontwerpnota worden er drie opties genoemd: 1) een basisvariant, 2) een optie met extra bouw en 3) nog een optie met nog veel meer bouw. Aan optie 3 wordt heel veel aandacht/tekst besteed. Later (veel verder in de nota) wordt in een enkel zinnetje aangegeven dat wordt afgezien van optie 3, omdat daar onvoldoende draagvlak voor is. Dat is zacht gezegd verwonderlijk: niet duidelijk wordt waarom daar dan zoveel aandacht aan besteed wordt.
In de Ontwerpnota ontbreekt de belangrijkste optie: dat is de optie om er weer een bos van te maken zoals de schenkster dat voor ogen had. Ook ontbreekt de optie om het gebouw van het ziekenhuis kleiner (= lager) te maken, en er enkel medische beroepen in te laten uitvoeren, zoals dat door omwonenden en burgers van Baarn naar voren is gebracht tijdens de informatiebijeenkomst.

3) Vervolg ontwikkelingen:  b)“Participatie” en Juridische aspecten
Van 28 oktober 2022 tot 24 november 2022 kon iedereen zijn zienswijze bij de gemeente indienen. Vele omwonenden en ook de Stichting Mooi Baarn en de Stichting tot Behoud van het Hertenkamp hebben hun zienswijze bij de gemeente ingediend.
Gezien alle ontwikkelingen wordt in november 2022 door omwonenden een appgroep ingesteld om elkaar op de hoogte te houden van zaken die spelen.
Op grond van de zienswijzen heeft de gemeente een reactienota Herontwikkeling Meanderlocatie opgesteld (gedateerd 21 februari 2023) waar alle argumenten die in de zienswijzen genoemd worden opgesomd worden, met een reactie. In maart 2023 verschijnt er een revisie van deze reactienota. Opvallend is dat duidelijk wordt dat de gemeente geen inzicht wil geven in de akte van schenking (1919) en de Akte van Afstand met de rechtsopvolgers (1965). Enkele opvallende punten en tegenstrijdigheden: gesteld wordt dat de inwoners van Baarn inspraak hebben bij o.a. het opstellen van deze Nota (punt 3 quod non: zie verder). Gesteld wordt dat het gebouw in goede staat van onderhoud verkeert (punt 10), terwijl in andere discussies wordt aangegeven dat allerlei moderniseringen noodzakelijk zijn. Gesteld wordt dat ”er geen groen (bomen en struiken) zal vervallen, en bouwvolumes niet zullen toenemen ten opzichte van wat er staat en stond (zusterhuis)” (punt 21). Het zusterhuis is lange tijd geleden afgebroken en inmiddels zijn daar vele bomen gegroeid. Verder staat er dat ”het volume van het zusterhuis is opgenomen in de Nota als maximaal toe te voegen m2 vloeroppervlak”. Met andere woorden: wel kappen van bomen / struiken. Verder staat er dat “het circulair beleid bepaalt dat er geen nieuwbouw mogelijk is “(punt 31) terwijl (punt 13) “voor de toevoeging van nieuwbouw zal het bouwvlak in het bestemmingsplan moeten worden aangepast”. Er wordt gesproken over toevoegen van een beperkt bouwvolume (punt 30). Bij vele punten wordt gesproken over wonen (zie onder meer de punten 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30) terwijl wonen in het bos volgens de schenkingsvoorwaarden niet mag.
De gemeente vraagt juridisch advies aan Hermans en Schuttevaer (notarissen en adviseurs; 12 december 2022). Het rapport gaat voornamelijk over de uitleg van de Schenkingsovereenkomst en de Wijzigingsovereenkomst. De notaris stelt zelf (pag. 2) “dat de mening van een notaris over de uitleg van een notariële akte beperkte waarde heeft. De rechter heeft hierover altijd het laatste woord”. De notaris stelt onder andere dat aan de op het perceel ziekenhuis niet gesloopte gebouwen niet de verboden bestemmingen gegeven mogen worden, en dat dat zou inhouden dat de gebouwen wel voor andere bestemmingen dan ziekenhuis gebruikt mogen worden. Dit is niet goed te begrijpen, omdat in de akte van 1965 staat dat er een ziekenhuis gebouwd mag worden, niet dat er andere bestemmingen aan gegeven mogen worden.
In maart 2023 wordt de nota van uitgangspunten herontwikkeling ziekenhuislocatie Molenweg Baarn in de gemeenteraad besproken. Op een van de avonden is er de mogelijkheid tot inspreken: daarvan wordt ruim gebruik gemaakt door diverse burgers, de Stichting Mooi Baarn en de Stichting tot Behoud van het Hertenkamp. Opvallend genoeg worden er relatief weinig vragen aan de insprekers gesteld.
De Stichting tot Behoud van het Hertenkamp heeft zich uitgebreid verdiept in de voorgeschiedenis, de schenkingsakte, etc. en heeft na veel zoeken contact kunnen maken met alle erfgenamen. De adressen van de erfgenamen zijn op dat moment nog niet bekend bij de gemeente. Met één van de erfgenamen is er nauw contact over hoe verder. Deze erfgename is een uitgesproken tegenstander van wonen in het bos.

3) Vervolg ontwikkelingen: c) besluit gemeenteraad
De gemeenteraad besluit het voorstel te accepteren, voorts aan de rechter een verklaring voor recht te vragen en nog een aanvullend juridisch advies van de gemeenteadvocaat Macro & Versteeg advocaten (15 maart 2023). De heer Versteeg heeft kritiek op diverse uitspraken in het rapport van Hermans en Schuttevaer. Hij stelt (pag. 2) dat de erfgenamen ook nakoming kunnen vorderen van het naleven van de schenkingsvoorwaarden. Hij stelt dat hij meent dat “op basis van de tekst van de  schenkingsvoorwaarden dat die zo gelezen dienen te worden dat als de bestemming ziekenhuis vervalt de gebouwen voor andere bestemmingen gebruikt mogen worden”. Voorts geeft hij aan dat “de beoogde bestemming maatschappelijke voorzieningen” en “doelgroepwonen” een potentieel probleem kunnen opleveren. Uit de overeenkomst met de erfgenamen in 1965 citeert hij dat de gerechtigden “afstand doen van de vordering tot naleving van de voorwaarden (..) doch alleen en uitsluitend (..) op voormeld onroerend goed een ziekenhuis zal worden gebouwd”: met andere woorden er mag niets anders komen. Op diverse punten stelt hij: “ik meen“, “naar mijn mening”; dat wil zeggen: geen zekerheid. Hij stelt dat de erfgenamen ieder afzonderlijk een vordering op het tegenhouden van de beoogde herontwikkeling kunnen instellen. Hij stelt dat naar zijn mening het verdedigbaar is dat “zolang aan gebouwen niet een verboden bestemming wordt gegeven de gemeente de vrijheid heeft te bepalen voor welke doeleinden opstallen gebruikt kunnen worden”: wederom een mening. Hij stelt dat de gemeente in een civiele procedure een verklaring voor recht kan vragen dat de beoogde herontwikkeling niet in strijd is met de schenkingsvoorwaarden.
Op de raadsvergadering van 29 maart 2023 wordt de nota NVRU met enkele wijzigingen aangenomen; voorts dient de wethouder een verklaring voor recht aan te vragen.

3 d) Verklaring voor Recht
Op 27 september 2023 blijkt dat nog niet te zijn gedaan; de gemeenteraad neemt opnieuw een motie aan om onder andere een verklaring voor recht te vragen. De wethouder antwoordt in een memo van 23 oktober 2023: “Hoewel wij de intentie van de motie van september begrijpen, helpt dit ons nu niet in het versnellen van het proces en het wegnemen van de risico’s”.

4) Intimideren en poging tot omkoping erfgenamen door de gemeente
Op 16 oktober 2023 stuurt de advocaat van de gemeente (de eerdere genoemde Macro & Versteeg advocaten) een brief naar de erfgenamen waarin de situatie geschetst wordt, evenals de plannen van de gemeente. Uit eerdere contacten is gebleken dat een aantal erfgenamen vindt dat de wensen van de schenkster gerespecteerd moeten worden. In de brief dreigt de advocaat dat de gemeente de erfgenamen voor de rechter zal slepen omdat de erfgenamen ontwikkelingen tegen zouden houden die in het algemeen belang zijn (woningen in het bos), terwijl in feite een wandelbos voor iedereen juist in het algemeen belang is. Woningen in het bos zijn van belang voor degene die in die woning woont dat is niet een algemeen belang. De gemeente stelt voor om iedere erfgenaam € 35.000 te betalen. In totaal € 350.000. De erfgenamen moeten diegenen die niet mee willen doen onder druk zetten om wel mee te doen. Alle erfgenamen moeten mee doen, anders kan het niet doorgaan. De meeste erfgenamen wonen ver weg (Zuid-Afrika, Griekenland, etc.), willen geen rechtszaken en laten zich daarom omkopen. Eén erfgename deed dat vooralsnog niet; zij wilde dat het bos blijft zoals de schenkster dat voor ogen stond. In een later stadium gaf ze aan toch mee te willen doen met de gemeente omdat ze opzag tegen de dreigementen van de gemeente dat ze bij rechtszaken betrokken zou worden.

5) Mogelijk verdere ontwikkelingen
Het boek is nog niet gesloten. Een groep omwonenden onderneemt actie door zelf een stichting in het leven te roepen en een verklaring voor recht aan te vragen, mogelijk in samenwerking met de Stichting tot Behoud van het Hertenkamp.

Soestdijk

De Raad van State heeft gesproken en een hard oordeel geveld. De gemeente Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep zijn nu aan zet.

Cantonspark/Wintertuin

De gemeente is eigenaar van de Wintertuin en het Cantonspark. De afgelopen jaren is de Wintertuin verpacht aan de enthousiaste uitbater Karen Sikkema. Na de sterk gestegen energieprijzen bleek, dat de exploitatie financieel niet meer rendabel te maken was.
De gemeente zocht in eerste instantie naar kopers voor de Wintertuin. Er meldden zich drie potentiële kopers. Daarna werd aan de Galan-adviesgroep uit Baarn gevraagd naar de meest wenselijke organisatievorm voor de Wintertuin. Dat bleek de ‘Stichting’ te zijn. Hierop werden leden voor het bestuur van de stichting geworven, waarop zich circa dertig gegadigden meldden. In een recente gemeenteraadsvergadering hebben de raadsleden echter B&W te kennen gegeven de voorkeur te geven aan ‘verkoop’ van de Wintertuin. B&W zal deze keuze nader onderzoeken.
De Stichting Mooi Baarn heeft haar afkeuring uitgesproken over een dergelijke omgang met ons cultureel erfgoed. Er zijn daartoe brieven uitgegaan naar onder meer B&W, De Raad, maatschappelijke en erfgoedorganisaties, de Baarnsche Courant en Gooi- en Eemlander. Klik hier voor onze brief inzake de Wintertuin.
Ook heeft een van onze bestuursleden gesproken met ‘de fietsende CDA-ers’ tijdens hun rondje Cantonspark/Wintertuin. Wij blijven ons inzetten voor behoud van de Wintertuin door de gemeente.

Overleg Mooi Baarn met andere organisaties

Gemeente Baarn
De Stichting Mooi Baarn heeft in 2023 diverse malen overleg gehad met de nieuwe medewerkers van de afdeling die belast is met het onderhoud en de verzorging van het groen in onze gemeente. Overleg dat wij als open en constructief hebben ervaren.
In het verleden is er een aantal zaken blijven liggen; deze worden door de huidige ambtenaren successievelijk weer opgepakt. De gemeente controleert regelmatig alle gemeentebomen en zo nodig worden er maatregelen getroffen. Aangevraagde kapvergunningen worden kritisch beoordeeld.
Er bestaat al langer een herplantplicht. In 2023 is er een registratie van die herplantplicht in gang gezet met jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad. Gesproken is over mogelijke keuzes bij herplant: daarbij zal gekozen worden voor inheemse soorten die iets toevoegen, geen exoten.
Het bestaande Bomenbeleidsplan loopt tot eind 2023; er wordt in de gemeente gewerkt aan een nieuw Bomenbeleidsplan. Stichting Mooi Baarn is uitgenodigd om 10 punten aan te leveren die in dit plan verwerkt zullen worden. Voordat het plan gepresenteerd zal worden krijgt Mooi Baarn dit plan toegestuurd; er kunnen dan nog wijzigingen/aanvullingen aangebracht worden.
Ook zal één van onze adviseurs in januari 2024 een presentatie gegeven aan de medewerkers van ‘de afdeling Groen’ over mogelijke keuzes bij het vervangen van bomen: welk type boom in welke wijk van Baarn. Onder andere is hierbij de grondsoort van groot belang.
In het najaar 2024 zal Mooi Baarn het symposium “Groen” organiseren waarbij de gemeente zal worden uitgenodigd om daar ook aan deel te nemen.
Al met al is er in 2023 een goed overleg geweest met de gemeente. Dit zal in 2024 voortgezet worden. 

Staatsbosbeheer
Ook met Staatsbosbeheer (SBB) hebben wij in 2023 om de tafel gezeten. Ook dit overleg verliep in een open, goede sfeer.
De conditie van bossen in onze regio is slecht o.a. door een langdurige lage waterstand in de voorgaande jaren en de stikstofdepositie, die de grond zuur maakt. Fijnspar, Lariks en Douglas spar redden het niet en ook eiken hebben het op diverse plekken zwaar. Daarnaast is er sprake van een kalkgebrek dat naast invloed op bomen ook invloed heeft op vogels.
SBB plant in principe niet aan maar gaat uit van natuurlijke verjonging. Daarbij letten zij er wel op dat er geen monocultuur ontstaat. SBB streeft naar gemengde, robuuste, toekomstbestendige bossen. Ook wordt er geëxperimenteerd met verschillende typen bomen, waaronder Mediterrane soorten mede in verband met de klimaatverandering.
In het recente verleden is er een forse kap in (onder andere) het Baarnse bos geweest, omdat het bos voor een deel een productiebos is. Daarnaast was er een achterstand. De komende periode zal er niet veel gekapt worden; tevoren zal hierover informatie, bijvoorbeeld via de Baarnsche Courant, openbaar gemaakt worden.
Mede door een reorganisatie bij SBB kampt men met een financieel tekort, maar dit zal niet leiden tot extra kap. Wel overweegt men om bij Kasteel Groeneveld betaald parkeren, in gedifferentieerde vorm, in te voeren. Het landgoed dient kostenneutraal te worden geëxploiteerd, maar de subsidie voor beheer is ruim onvoldoende.
Komend jaar zetten wij ons overleg met Staatsbosbeheer voort.

Contact Commissie Lage Vuursche
In 2023 hebben wij helaas weinig contact gehad met CCLV, maar wij hopen dit in 2024 weer te kunnen oppakken.

Historische Kring Baerne
Afgelopen jaar is er een kennismakingsgesprek geweest tussen Historische Kring Baerne (HKB) en Mooi Baarn.
Gezamenlijk doel van HKB en MB is behoud van het culturele erfgoed van Baarn, waarbij de HKB zich met name op de historie richt. We hebben afgesproken om meer samen te werken, ook met andere culturele organisaties. De samenwerking bevindt zich nog in een beginstadium.
Ook heeft Mooi Baarn als intermediair gefungeerd met betrekking tot de voorgenomen restauratie door de HKB van de Wilhelminabank op de Brink. Wij hebben een geschikte aannemer gezocht. De voorgestelde werkwijze met offerte is naar de gemeente gestuurd. Met de heer P. Klaverstijn, verantwoordelijke ambtenaar monumenten, is de noodzakelijke procedure voor goedkeuring van de offerte besproken. Gezien de tijd die dat vergt en de gewenste temperatuur bij renovatie is besloten het project in het voorjaar 2024 uit te voeren.

Omgevingsvisiewet en betekenis voor inwoners van Baarn

In 2012 is in de Tweede Kamer de wens voorgelegd aan het Kabinet om de wetgeving rond het bestemmingsplan woon-en bedrijfsruimte te vernieuwen en daar één Omgevingswet – Algemene maatregel van bestuur per gemeente – voor in de plaats te brengen.
In onze gemeente Baarn wordt daar al jaren aan gewerkt. Met behulp van Bureau LOS uit Tilburg, een organisatie die een uitgebreide situatieanalyse van Baarn en omgeving heeft gemaakt, werd de eerste stap gezet in het proces om de ‘Omgevingsvisie’ tot stand te brengen. Hiervoor zijn inwoners en bedrijfseigenaren geïnterviewd. De resultaten van deze analyse zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Baarn.
Dit jaar heeft de gemeente in samenwerking met het architectenbureau Nieuwe Gracht uit Utrecht gewerkt aan de Omgevingsvisie: “hoe zou Baarn er in 2040 uit kunnen zien”. Twee leden van de stichting Mooi Baarn zijn in een middagsessie geïnterviewd en hebben op verschillende terreinen van grond en bodem, kwaliteiten tot structuur en begaanbaarheid van het verkeer en woon- en bedrijfsfaciliteiten, ideeën ingebracht. Kortom hoe kun je Baarn nog leefbaarder, socialer en gezonder maken!
Het bestuur van Mooi Baarn heeft eind november ’23 een workshop van Erfgoedbeschermers Heemschut te Amsterdam bijgewoond. De heer Hans Buis, politicoloog, heeft ons in een perfecte presentatie deelgenoot gemaakt van deze nieuwe wetgeving, zoals de rol van de gemeente, de noodzaak van de inwonersparticipatie en de termijnen van invoering. 

Een paar essentiële data:

  1. Deze Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden.
  2. De Gemeente heeft hierin de ‘regierol’ en vraagt hierbij een actieve rol van bedrijven en inwoners: participatie is een voorwaarde, de vorm is aan de gemeente!
  3. De Gemeente stelt de Omgevingsvisie samen, uiterlijk gereed in 2027.
  4. Deze visie moet vóór 2032 in een concreet Omgevingsplan zijn ontwikkeld.

De stichting Mooi Baarn zal dit proces zorgvuldig volgen en haar medewerking aan de gemeente aanbieden.

Hoofdlijnen Beleidsplan 2024

In 2022 heeft het bestuur de transitie en versterking van onze organisatie ingezet. De gedachte erachter was om van een kritische, reactieve organisatie voor het Baarns erfgoed naar een proactieve tot samenwerking bereide organisatie te groeien, waarbij we onze kritische houding overigens niet laten varen. Reden en doel van deze structuur wijziging zijn dat we bij gemeentelijke plannen in een vroeg stadium worden geïnformeerd, zodat onze visie en concrete voorstellen meegenomen kunnen worden in de besluitvorming.
Wij verdiepen onze kennis in twee richtingen: GROEN, zoals parken, bomen en struiken en MONUMENTEN, dat wil zeggen monumentale gebouwen van overheid, provincie, gemeente en privaat erfgoed.
Deze beleidsontwikkeling heeft al geleid tot het formeren van een specialistisch team GROEN. Dit team bestaat uit zeer gemotiveerde leden uit het bestuur en adviseurs van Mooi Baarn. Eind 2023 heeft dit team een aantal structurele aandachtspunten voor de ontwikkeling van het Gemeentelijke Bomenbeleidsplan geleverd.
Zo wordt in 2024 gewerkt aan een specialistisch team MONUMENTEN. Dit team zal gebruik maken van de in kaart gebrachte monumenten en de actuele status van deze monumenten. Ook zal zij een visie en voorstellen, waarmee deze monumenten het beste onderhouden en verrijkt kunnen worden, ontwikkelen ten behoeve van stakeholders. Gelukkig is Baarn gezegend met vele unieke monumenten, als paleis Soestdijk, landgoed Groeneveld, de Wintertuin en het Cantonspark, kasteel de Hooge Vuursche en vele andere onder architectuur gebouwde bouwwerken.

De belangrijke activiteiten voor 2024 zijn:

  1. Stichting Mooi Baarn blijft de ontwikkelingen met betrekking tot het Meander Ziekenhuis op de voet volgen. Wij streven daarbij naar behoud van het Maarschalksbos conform de intenties van de schenkster met een beperkte medische unit waar nu het ziekenhuis staat.
  2. De Brink Renovatie: het scheppen van meer eenheid, het verfraaien en verlevendigen van de Brink en de Laanstraat.
  3. De ontwikkeling van een visie met betrekking tot cultuur, waaronder locatie De Speeldoos.
  4. Versterken van de communicatie, als het gebruik van sociale media, de website en de Baarnsche Courant.
  5. Het organiseren van een symposium over ‘Groen’ in de brede zin, waaronder ook ons landschap, in samenhang met de omgevingsvisie in het najaar van 2024.
  6. Het onderhouden en versterken van de samenwerking met het Gemeentebestuur, de Contact Commissie Lage Vuursche, Vorstelijk Baarn, de Historische Kring Baerne, de Vereniging Heemschut, alsmede erfgoedbeschermers en andere organisaties, die gericht zijn op het gebruik en versterken van het Baarnse erfgoed.

Voelt u zich aangesproken om aan het team specialisten Baarnse MONUMENTEN deel te nemen, meldt u zich dan s.v.p. bij ons secretariaat: info@mooibaarn.nl.

Nieuwe bestuursleden
De activiteiten van Stichting Mooi Baarn vergen de nodige tijd. Activiteiten die de bestuursleden met veel elan maar in hun vrije tijd moeten doen. Wij willen dan ook graag nieuwe bestuursleden werven. Wij zoeken bij voorkeur een architect/bouwkundige, een communicatie specialist en iemand met expertise op het gebied van bestuursrecht. Maar andere expertises zijn uiteraard ook welkom. Hart voor ons cultureel erfgoed staat voorop.

Jaarrekening 2023. Zie bijlage.

Vriend worden

De Belastingdienst heeft Stichting Mooi Baarn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor onze donateurs heeft dat als voordeel dat donaties fiscaal als gift kunnen worden aangemerkt. Voor Stichting Mooi Baarn heeft zo’n ANBI-status als voordeel dat over giften en legaten geen schenkings- of successierechten betaald hoeven worden. Ieder bedrag dat u als donateur aan de Stichting schenkt of nalaat, komt geheel ten goede aan de realisering van de doelstellingen
van Stichting Mooi Baarn.

Mocht u uw jaarlijkse donatie volledig van uw belastbaar inkomen willen aftrekken, dan kunt u overwegen met Stichting Mooi Baarn een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” te sluiten. Deze overeenkomst is aan te vragen bij onze secretaris en nadere inlichtingen over dit onderwerp zijn te bekomen bij de penningmeester. U kunt beiden bereiken via ons email-adres info@mooibaarn.nl. Uiteraard staat Stichting Mooi Baarn garant voor de vertrouwelijkheid bij de afhandeling van dergelijke overeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

In november 2021 heeft Stichting Mooi Baarn haar 25-jarig bestaan gevierd door het aanbieden van een Mooi Baarn boom aan de gemeente en het organiseren van een mini-symposium voor 25 van haar donateurs en andere genodigden.

Op 26 november is een plaquette bij de Mooi Baarn Boom, een Ginkgo biloba, onthuld door onze voorzitter, Jenny Hofman, en de burgemeester van Baarn, Mark Röell.


Hierna vond het mini-symposium plaats in de Herberg van Paulus. In haar welkomstwoord heeft Jenny Hofman de rol geschetst van Mooi Baarn in de afgelopen 25 jaar: burgerparticipatie, waarbij het behoud van ons erfgoed, in gebouw en in groen, het belangrijkste aandachtspunt is.

De Ginkgo biloba, de Japanse notenboom, staat symbool voor liefde, hoop en een lang leven. De boom behoort tot de oudste nog levende soort ter wereld en is ongevoelig voor ziekten, plagen, luchtverontreiniging, radioactieve straling en vuur. In deze tijd van klimaatverandering is het planten van bomen een krachtig middel om die verandering te temperen. Mooi Baarn hoopt nog lang te zullen bestaan en onder meer met het planten van deze, de al geschonken en toekomstige bomen haar steentje bij te dragen aan het behoud van het Baarnse prachtige, ook groene, erfgoed.

Mark Röell refereerde in zijn dankwoord aan ons symposium van 2019, waar hij één van de sprekers was. Mooi Baarn werd toen een ‘luis in de pels’ genoemd. Hij gaf aan dat de rol van Mooi Baarn een vorm van burgerparticipatie avant la lettre was en is. Mooi Baarn denkt mee, gaat de dialoog aan en is kritisch-constructief. De gemeente Baarn en Mooi Baarn delen volgens hem dezelfde waarden. Ook ging Mark Röell in op symboliek van de Ginkgo. De overlevingskracht van de boom én dat de boom symbool is van hoop, zijn volgens hem belangrijk en nodig in deze tijd waarin een virus rondwaart in de wereld.

Herman Olde Heuvelt, bestuurslid van Mooi Baarn, haakte bij zijn introductie van de volgende spreker in op de betekenis van de Ginkgo. Het is een monument van feest. Stichting Mooi Baarn kent een rijk verleden en door middel van de boom en dit mini-symposium willen wij onze kritisch-constructieve rol in Baarn blijven vervullen.

Landscaping van een dorp of stad tot ontwikkeling brengen is lastig voor een gemeente. Ook moet Baarn nu een omgevingsvisie ontwikkelen voor de langere termijn, een sfeer creëren waarmee wij in 2030, 2035 ook nog blij zijn.

Dit alles is de reden dat Stichting Mooi Baarn Pieter van Loon heeft gevraagd een lezing te geven. Hij  heeft over de hele wereld projecten van grote omvang gerealiseerd op het gebied van landscaping.

Lezing Pieter van Loon
Na een aantal wetenswaardigheden over de Ginkgo ging Pieter van Loon in op de vraag hoe gemeenten, in casus Baarn, omgaan met hun omgeving. Er is al veel geregeld, maar hoe heeft de gemeente Baarn dit geformuleerd? Waar liggen de accenten?

De huidige ’Structuurvisie’ wordt: ‘Omgevingsvisie’. Pieter van Loon heeft diverse documenten onder de loep genomen. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van de Rijksoverheid wordt gesproken over ‘Erfgoed als drijvende kracht bij het tot stand komen van een omgevingsvisie’. Deze cultuurhistorische (erfgoed) deskundigheid lijkt bij de gemeente Baarn echter te ontbreken.

Toekomstvisie en Structuurvisie van gemeente Baarn 2030, de Groenvisie van gemeente Baarn 2020 passeerden de revue in zijn presentatie.

Pieter van Loon hamerde op de belangrijke lanenstructuur van de gemeente Baarn. Om deze te behouden moet de gemeente bijtijds beginnen met nadenken over vervanging: iedere keer één of een paar zieke bomen vervangen of integraal?

De Baarnse identiteit wordt in de Toekomstvisie en Structuurvisie van gemeente Baarn 2030 bepaald door economische waarden, zoals: 1) hoogwaardig wonen, 2) levendig centrum met hoog voorzieningsniveau, 3) groene en blauwe vertoefplekken in een fraaie landschappelijke omgeving, 4) bestendige bedrijvigheid. Bij de waarde van groen in de Groenvisie van Baarn 2020 ligt de nadruk op economische en gezondheidswaarden. De cultuurhistorische waarde komt in de Groenvisie helemaal achteraan, terwijl deze als eerste genoemd zou moeten worden. 

Stichting Mooi Baarn moet volgens Pieter van Loon de nadruk leggen op de lanenstructuur. 

Ook miste hij in de Toekomstvisie en Structuurvisie van de gemeente het belang van monumentale bomen. Het lijstje met monumentale bomen bestaat slechts uit 12 bomen. Al het particuliere groen (grote villa’s!) moeten ook op de kaart worden opgenomen. En die dienen ook ondersteunend te worden.

Ten aanzien van het Bomenbeleidsplan 2013-2023 van de gemeente Baarn merkte hij op: het is er wel, maar er moeten ook afspraken over worden gemaakt.

Uitreiking winnend kunstwerk
De door Mooi Baarn uitgeschreven prijsvraag in het kader van het lustrum is gewonnen door Vic Boissevain. Hij heeft een schilderij gemaakt van de in 1996 geschonken Tulpenboom in de Pekingtuin; de eerste door Mooi Baarn geschonken boom.

Als prijs werd hem door Jenny Hofman een mini Ginkgo biloba overhandigd. Zijn schilderij zal, ingelijst, op een nog nader te bepalen plek worden opgehangen, naar wij hopen in het Gemeentehuis van Baarn.

Mooi Baarn donateurs
Tenslotte ontvingen 25 (door loting bepaalde) donateurs van Mooi Baarn een mini Ginkgo biloba.
De donateurs die niet aanwezig konden zijn, hebben begin december hun boompje thuis in ontvangst kunnen nemen.

Na het officiële deel kon iedereen napraten, waarbij een glas en warm hapje niet ontbraken.

Na afloop van het symposium ontvingen wij van Nico Brantjes een prachtig gedicht, getiteld “De Ginkgo boom”. Met zijn toestemming is dit gedicht op de website geplaatst: klik hier.

Tot slot
Wij, het bestuur van Stichting Mooi Baarn, kijken met veel plezier terug op de viering van ons lustrum. Vanwege de coronabeperkingen konden we niet groot uitpakken. We denken echter dat we dit desondanks op een mooie wijze hebben kunnen vieren. Met het aanbieden van een Mooi Baarn boom én het organiseren van een mini-symposium over een zeer actueel onderwerp. Ook is Baarn een mooi schilderij rijker en hebben wij 25 van onze donateurs, zonder wie wij onze rol in Baarn niet zouden kunnen vervullen, blij kunnen maken met een kleine geste van waardering.

Overigens hebben wij van medewerkers van de gemeente ook alle medewerking ontvangen; wij zijn hun erkentelijk voor hun creatieve meedenken.

Het bestuur van Stichting Mooi Baarn bestaat uit:
Jenny Hofman - voorzitter                    Dik Wentink - lid
Tineke Duijnstee - secretaris               Hanneke Burgers-Vos - lid
Hans Hillenius - penningmeester       Herman Olde Heuvelt - lid

De Raad van de gemeente Baarn heeft gekozen voor de verplaatsing van de Bibliotheek naar een te herbouwen Speeldoos. Dus naar een lastig bereikbare locatie in een woonwijk. Mooi Baarn betreurt dit besluit ten zeerste. Hiermee wordt de bibliotheek honderden meters uit het Centrum geplaatst. Bovendien wordt het een huisvesting op twee etages. Het Centrum zou een mix van cultuur, dienstverlening , horeca en winkels kunnen gaan worden. Een van de belangrijkste pijlers hiervan is nu weggestemd. Mooi Baarn heeft zich, met vele anderen, gedurende jaren ingezet om dit te voorkomen. Brieven aan het college en de Raad, inspraak avonden en één op één gesprekken met de lokale politici mochten niet baten.
 
De tucht van de cijfers heeft het gewonnen van visie, moed en ondernemingszin. Het zij zo.

De ontwikkelaar zoekt een alternatieve kostendrager voor de renovatie. Oorspronkelijk werd gedacht aan tien woontorens met tachtig appartementen op het terrein van de Marechaussee kazerne en in het Borrebos. Dit leverde veel kritiek en weerstand op. Ook de commerciële haalbaarheid van zoveel excentrisch gelegen, dure appartementen zou mee kunnen spelen. Nu wordt gekeken naar een kostendrager aan de overkant, aan de zijde van, maar niet in het Baarnse bos. Mooi Baarn blijft ook die mogelijke ontwikkeling geïnteresseerd en kritisch volgen.

Naar aanleiding van bovenstaande tekst ontvingen wij van de gemeente de volgende reactie:
“U schrijft: 'Nu wordt gekeken naar een kostendrager aan de overkant, aan de zijde van, maar niet in het Baarnse bos.'  Dit klopt niet. Er wordt gekeken naar een alternatief plan voor woningbouw op dezelfde locatie; het Marechausseeterrein. Deze locatie wordt in het plan ook wel 'Alexanderkwartier' genoemd.”

Naast de ontwikkelingen ten aanzien van de Bibliotheek en Speeldoos – waarbij Stichting Mooi Baarn actief haar stem heeft laten horen en nog steeds laat horen – volgen wij nauwlettend, maar doorgaans meer op de achtergrond, diverse andere ontwikkelingen. 

Baarn Centraal/Hoogwolde en Villa Parkwijk
In 2020 zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot de projecten Baarn Centraal en Villa Parkwijk. Het plan voor Villa Parkwijk is te zien via Funda. De plannen die uit de gegevens op internet zijn op te maken zien er niet slecht uit. Daarbij houdt Stichting Mooi Baarn nog een kleine slag om de arm omdat uit die plannen niet goed is op te maken of de integriteit van het hoofdgebouw, een Rijksmonument, is gerespecteerd maar Stichting Mooi Baarn gaat ervan uit dat dat het geval is.

Over de plannen voor Baarn Centraal is Stichting Mooi Baarn minder enthousiast. Onderdeel van het plan zoals te kennen uit de Baarnsche Courant is dat het kantoorgebouw aan de Amalialaan (hierna het Amalia gebouw) gehandhaafd blijft, terwijl het mooie kantoorgebouw van de Universal Studio’s aan de Gerrit van der Veenlaan (hierna Hoogwolde) tegen de grond gaat en daarvoor in de plaats een aantal woningen komt. Stichting Mooi Baarn benadrukt nogmaals het jammer te vinden dat Hoogwolde niet gehandhaafd blijft en omgebouwd wordt naar appartementen, terwijl het Amalia gebouw wel gehandhaafd wordt. Dit laatste gebouw heeft niet de architecturale waarde die Hoogwolde wel heeft. Bovendien blijft met het behouden van het Amalia gebouw ook de lelijke muur bestaan die te zien is achter het gebouw van de Sociëteit, hoek Gerrit van der Veenlaan en Stationsplein. Zou het niet mogelijk zijn om het Amalia gebouw af te breken en daar nieuwe woningen/appartementen te bouwen en in ieder geval een deel van Hoogwolde te laten bestaan? Zeker na de veranderingen die door de Corona perikelen hebben plaatsgevonden, in die zin dat thuiswerken meer de norm wordt en er dus minder behoefte is aan kantoorruimten, verdienen de plannen heroverweging.

Verduurzamen
Stichting Mooi Baarn is verheugd te zien dat in Baarn gedacht wordt aan verduurzamen en ook in inspraak wordt voorzien. Stichting Mooi Baarn blijft dit aandachtig volgen vanuit de gedachte dat het belangrijk is om de energietransitie zo snel en goed mogelijk te voltooien maar wel met behoud van alles wat Baarn mooi maakt.

Overleg gemeente
Nadat Mooi Baarn in het voorjaar van 2020 overleg had gehad met burgemeester Röell en wethouder Jansma, vond in november opnieuw overleg plaats met de burgemeester en wethouder Prakke. Wij hebben met hen onder meer van gedachten gewisseld over zaken als ‘het trafohuisje’ op de Brink, Paleis Soestdijk en Bibliotheek-Speeldoos.
 
In december heeft Mooi Baarn overleg gehad met wethouder Vissers en een aantal medewerkers van de afdeling Beheer ruimte/omgeving over de voorgenomen bomenkap. Dit ‘groenoverleg’ loopt door in 2021.
 
Hoewel de standpunten van Mooi Baarn en de gemeente soms diametraal tegenover elkaar liggen, is het nuttig om onze stem te laten horen en van gedachten te blijven wisselen. Ons overleg met de gemeente is gericht op beïnvloeding, niet op actie voeren, en uiteindelijk loopt de besluitvorming via het democratische proces.

Verkeersplan gemeente Baarn
In de Baarnsche Courant is recentelijk enkele malen gepubliceerd over een Mobiliteitsnota die in september door de Gemeenteraad wordt behandeld. Om de Amsterdamsestraatweg te ontlasten, wordt gedacht aan het doortrekken van de weg langs de Praamgracht naar de Bestevaerweg om zodoende woon-werkverkeer uit Soest naar de A1 te leiden. Deze oplossing zou niet de voorkeur hebben van Burgemeester en Wethouders. Stichting Mooi Baarn huldigt vooralsnog het standpunt dat elke maatregel die de, door vele fraaie panden omzoomde, Amsterdamsestraatweg van (zwaar) zakelijk verkeer zou kunnen bevrijden, nadere bestudering verdient.

Maarschalksbos
Stichting Mooi Baarn is bezorgd over het feit dat in de gemeente wordt gesproken over woningbouw in het Maarschalksbos. Bebouwing in het bos is in strijd met de voorwaarden waaronder het bos aan de gemeente is nagelaten. Discussie over het bestaan van het ziekenhuis in het bos is inmiddels achterhaald maar als het ziekenhuis op die locatie niet meer in die vorm gehandhaafd blijft, is het standpunt van Stichting Mooi Baarn dat de locatie moet worden ‘teruggegeven’ aan de natuur.

Donateurs
Ons donateursbestand is stabiel, maar graag doen wij ook deze keer weer een beroep op u om nieuwe donateurs enthousiast te maken voor onze doelstellingen.
De minimale donateursbijdrage bedraagt nog steeds slechts € 15,=  per jaar, maar meer mag uiteraard. Ook gezien onze nieuwe ANBI-status kan dat voor donateurs, huidige én nieuwe, fiscaal interessant zijn.

Groen en monumentale bomenlijst
In onze vorige nieuwsbrief (september 2020) hebben wij al ruim aandacht besteed aan het Groen en met name de Bomen in Baarn. Graag brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot dat onderwerp. Stichting Mooi Baarn heeft sinds september 2020 niet stilgezeten.
 
In de Baarnsche Courant hebben verschillende artikelen gestaan over dit onderwerp. Zowel van de hand van een van onze adviseurs, dr. Joost Stalpers, als afkomstig van Mooi Baarn zelf. Ook heeft Mooi Baarn zich met een brief van 28 oktober 2020 rechtstreeks tot de politiek in Baarn gewend (Gemeenteraad en College).
In de artikelen en de brief van 28 oktober 2020 hebben Joost Stalpers en Mooi Baarn telkenmale hun zorgen uitgesproken over de bomenkap zelf, de procedures er omheen, de communicatie met de burgers van Baarn en het behoud van de monumentale bomen in Baarn.
 
In een zoom-meeting met de verantwoordelijke wethouder (mevrouw Vissers) en enkele ambtenaren op 15 december 2020 zijn deze zaken besproken. Hoewel Mooi Baarn niet de illusie heeft de plannen van de kap van bomen naar haar hand te kunnen zetten (uiteindelijk beslist immers de politiek) is door de wethouder met name toegezegd dat de communicatie ter zake met de burgers van Baarn verbeterd zou worden.
Toeval of niet, sinds ons gesprek met de wethouder is het aantal (gemeentelijke) publicaties in de Baarnsche Courant sterk toegenomen. Inmiddels hebben enkele fracties uit de Baarnse Gemeenteraad zelfs een motie ten aanzien van de bomenkap ingediend, die het helaas niet heeft gehaald.
 
Het blijft voor belanghebbenden zaak de gemeentelijke publicaties in de Baarnsche Courant nauwgezet te volgen teneinde eventueel tijdig een bezwaar in te dienen tegen een kenbaar gemaakt kapvoornemen. Dat volgen zou met de toegezegde verbeterde communicatie gemakkelijker moeten worden.
 
Wij zijn en blijven met de Gemeente in gesprek teneinde het bomenbeleid waar mogelijk te beïnvloeden en zoveel mogelijk waardevolle bomen in Baarn te behouden.
 
Stichting Mooi Baarn onderzoekt nog de mogelijkheden ten aanzien van de totstandkoming van een monumentale bomenlijst in Baarn.

Jaarrekening 2020
Bekijk hier de jaarrekening


 

De Belastingdienst heeft Stichting Mooi Baarn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor onze donateurs heeft dat als voordeel dat donaties fiscaal als gift kunnen worden aangemerkt. Voor Stichting Mooi Baarn heeft zo’n ANBI-status als voordeel dat over giften en legaten geen schenkings- of successierechten betaald hoeven worden. Ieder bedrag dat u als donateur aan de Stichting schenkt of nalaat, komt geheel ten goede aan de realisering van de doelstellingen
van Stichting Mooi Baarn.

Mocht u uw jaarlijkse donatie volledig van uw belastbaar inkomen willen aftrekken, dan kunt u overwegen met Stichting Mooi Baarn een “Overeenkomst Periodieke gift in geld” te sluiten. Deze overeenkomst is aan te vragen bij onze secretaris en nadere inlichtingen over dit onderwerp zijn te bekomen bij de penningmeester. U kunt beiden bereiken via ons email-adres info@mooibaarn.nl. Uiteraard staat Stichting Mooi Baarn garant voor de vertrouwelijkheid bij de afhandeling van dergelijke overeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Zie Word vriend van Mooi Baarn

Activiteiten

Hierbij een greep uit de verschillende activiteiten en evenementen die MOOI BAARN organiseert.

Symposium
Op gezette tijden wordt een symposium georganiseerd met een thema dat betrekking heeft op de karakteristieke schoonheid van Baarn maar dat vooral gaat over de actualiteit en de recente ontwikkelingen.
Voor dit symposium worden deskundige sprekers uitgenodigd. Alle vrienden/donateurs en ook nauw betrokken bestuurders of ondernemers krijgen hiervoor een uitnodiging.

 MOOI BAARN prijs
Wanneer daar een goede reden voor is, zal de Stichting MOOI BAARN een prijs uitreiken aan een persoon of instantie die naar het oordeel van de stichting een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de identiteit van Baarn. Dat kan een bijzondere restauratie zijn maar ook een waardevol nieuw gebouw.

MOOI BAARN BOOM
Wanneer de financiën dit toelaten is het de bedoeling dat MOOI BAARN, in samenspraak met de gemeente, een bijzondere boom zal planten op een plek waar deze boom een zichtbare en waardevolle bijdrage aan de omgeving kan geven. 

Nieuwsbrief

Donateurs van Stichting Mooi Baarn ontvangen jaarlijks minimaal een nieuwsbrief. 
Bekijk hier de nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

aanmelden

Word vriend van Mooi Baarn

Wilt u meewerken om Baarn Mooi te houden, word dan donateur van de Stichting Mooi Baarn.
Stichting Mooi Baarn is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
RSIN-nummer van Mooi Baarn: 804709452

Wij vinden het belangrijk dat u kennis wilt nemen van onze inspanningen om Baarn Mooi te houden. We hopen dat u onze activiteiten waardeert en deze wilt (blijven) steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarbij wij denken aan een bedrag van € 20,- . Als u meer wilt doneren stellen we dat natuurlijk zeer op prijs.

U kunt zich per mail opgeven – o.v.v. uw naam, adres en email adres –  bij: info@mooibaarn.nl
Ons adres is:
Secretariaat Stichting Mooi Baarn
Waldeck Pyrmontlaan 14, 3743 DE Baarn

Ons rekeningnummer is: NL50ABNA0620974648 t.n.v. Stichting Mooi Baarn

Alvast heel hartelijk dank.

Contact

Postadres: Waldeck Pyrmontlaan 14, 3743 DE Baarn
Mailadres: info@mooibaarn.nl